dinsdag 16 juli 2024

Privacyverklaring Lidmaatschap TCD

logo triathlondamme Gewijzigd op 26/12/2019

Triathlon Club Damme VZW

Contactgegevens:

Kerkakker 40
8340 Sijsele Damme
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemeen

Triathlon Club Damme hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Triathlon Club Damme houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Triathlon Club Damme zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via volgend emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Triathlon Club Damme verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het aanvragen van de verzekering (uitvoering overeenkomst);
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Triathlon Club Damme (uitvoering overeenkomst);
 • Het versturen van informatie en uitnodigingen via email. (gerechtvaardigd belang);
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Triathlon Club Damme gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door de secretaris van TCD

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar.

Bewaartermijn

Triathlon Club Damme bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Sowieso worden je persoonsgegevens vernietigd 10 jaar na een eventueel einde van je lidmaatschap. Als je dat wenst, vernietigen we je persoonsgegevens onmiddellijk.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Triathlon Club Damme van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt wettelijk het recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die Triathlon Club Damme over je bewaart. Via het hoger vermeld emailadres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, op uw verzoek.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Als je vindt dat de verwerking van je gegevens indruist tegen de GDPR, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (GBA).
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijziging privacyverklaring

Triathlon Club Damme kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 26/12/2019.

 

 

Disciplines bij TCD

Bestuur Triathlon Club Damme

Peter De Meyer

Voorzitter TCD

Peter Sigmans

Sportmanager TCD

Carolien Taillieu

Secretaris TCD

Christophe Dardenne

Penningmeester TCD

Thibaud Ghyssaert

Bestuurslid TCD